ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 19, 2023
ಮುಖಪುಟ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ವರ್ಸಸ್

ಟ್ಯಾಗ್: ಪದ್ಯಗಳು

ಬೈಬಲ್ ಪದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಬೈಬಲ್ ಪದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಣವು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು...

ಬೈಬಲ್ ಪದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು

ಇಂದು, ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಪದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರುಣೆ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೋರುವ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಥವಾ ಒಲವು...

ಬೈಬಲ್ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು

ಇಂದು, ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಪದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲ ...

ಬೈಬಲ್ ಪದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು

0
ಇಂದು ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಪದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ನನಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವನು ...

30 ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೈಬಲ್ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

1
ಇಂದು, ನಾವು 30 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಪರವಾದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ...

ಬೈಬಲ್ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು

0
ಇಂದು, ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಜಾಬ್ 22:28 ನೀವು ಸಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಅದು...

ಬೈಬಲ್ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು

0
ಇಂದು ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಪದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಡವರಾಗಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ...

ಬೈಬಲ್ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಕರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು

0
ಇಂದು, ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಶ್ಲೋಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಮೋಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಭಾವಿಸಲಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ...

30 ಬೈಬಲ್ ಪದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

ಪ್ರಕಟನೆ 3:8: ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು: ಇಗೋ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾರರು: ನೀನು ...

ಬೈಬಲ್ ಪದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆಗಾಗಿ 50 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು [2022 ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿ...

0
ಇಂದು ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಪದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರುಣೆಗಾಗಿ 50 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ. ಅವರು ನಮಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ...