ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2022
ಮುಖಪುಟ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಡೈಲಿ

ಟ್ಯಾಗ್: ಪ್ರತಿದಿನ

ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

0
ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕವು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಎರಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶತ್ರುಗಳು. ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏಳಬೇಕಾಗಿತ್ತೇ...

ದೈನಂದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂಶಗಳು

ಇಂದು ನಾವು ದೈನಂದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬಿಂದುಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ದಿನವೂ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದೇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿ ...

ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಇಂದು ನಾವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಪರಂಪರೆ, ಅವರು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ...

ಕೆಲಸದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಇಂದು ನಾವು ಕೆಲಸದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆಗುವ ಕೆಲಸವಾಗಿರಬೇಕು; ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ...

ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 30 ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

ಕೀರ್ತನೆ 46: 1-3: 1 ದೇವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ, ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಹಾಯ. 2 ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ...

ದೈವಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ 60 ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

ಕೀರ್ತನೆ 5: 8: 8 ಓ ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ; ನಿನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮುಖದ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ. ಲಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ಕುರುಬ, ...

ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

1 ಯೋಹಾನ 5: 14-15: 14 ಮತ್ತು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಆತನು ...

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ 100 ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

ಲೂಕ 18: 1: 1 ಮತ್ತು ಆತನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಿದನು, ಮನುಷ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ಮಂಕಾಗಬಾರದು; ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದರೆ ...

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಕೀರ್ತನೆ 59:16: 16 ಆದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತೇನೆ; ಹೌದು, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತೇನೆ; ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ...

60 ದೈನಂದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಕೀರ್ತನೆ 63: 1-3: 1 ಓ ದೇವರೇ, ನೀನು ನನ್ನ ದೇವರು; ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ: ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ನಿನಗಾಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಮಾಂಸವು ನಿಮಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತದೆ ...